شهادت را

نه در جنگ 

در مبارزه می دهند.

بالت شکسته است "غمت مباد!

شهادت بال نمی خواهد,حال می خواهد....

بال را پس از شهادت می دهند

نه پیش از آن....


آسمانی ها