شهید سید مرتضی آوینی….

مکه برای تو

فکــــــــــــــــه برای من

بالی برای پرواز نمیخواهم

با همین پوتین های کهنه هم

میتوانم به بهشت بروم…