بیا تا براى همیشه فریادرس عاشقان موعود باشى


"از مأموریت که برگشت، خوشحال بود. پرسید: «راستی فرمانده! گمراه کردن اینها چه

 فایده ای دارد؟ » ابلیس جواب داد: « امام اینها که بیاید، روزگار ما سیاه خواهد

 شد؛ اینها که گناه میکنند، امامشان دیرتر می آید...»"