در قرآن مجید 133 آیه تفسیراً و تأویلاً به ظهور قائم علیه السلام دارد، بعض آن آیات را تیمماً متذکر می شویم .

 

آیات قرآن

1- (ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین). (اعراف - 128)

موسى به قوم خود وعده مى دهد که صبر کنید واز خدا کمک بخواهید آخر الامر زمین را بندگان صالح او وارث خواهند شد.

 

2- (قال فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم). (حجر 37 الى 38)

شیطان مى گوید مرا تا روز قیامت مهلت ده، خداى تعالى مى فرماید تا روز ظهور حجت به تو مهلت دادیم.

 

3- (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا). (اسرى 33)

حضرت امام حسین (علیه السلام) مظلوم شهید گردید ولى خود او اولادش صاحب الامر است سلطه خواهد یافت.

 

4- (وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا). (اسرى 81)

پس از آن که دنیا را ظلم گرفت وحکومتهاى باطل مستولى هستند، خداى تعالى به پیامبرش مى فرماید بگو حق خواهد آمد وباطل را سرنگون مى کند.

5- (ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون). (انبیاء 105)

همانا در زبور نوشتیم که بعد از قرآن زمین را از بندگان صالح پر کنیم.

 

برو ادامه مطلب