جمعه یعنی یک هــــوای غصه دار

جمعه یعنی لحـــظه لحـــظه انتظار

جمعه یعـــنی یک سـما فریاد و آه
جمعه شــد آقا کــجایی؟ بین راه؟!

جمعه وصـل و رســیدن کی شود؟
می شود من باشم و وقتش شود؟

عاقــبت یک جمــعه خــــواهی نخــــواهی می رسد
 
بارالها می شود این هفته هجرانش به پایان رسد؟